Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 03-10-2021

 

Nieuwsbrief Seba Kerk – 25 september 2021

voor alle data die in deze nieuwsbrief genoemd worden geldt Deo Volente

Aan alle gemeenteleden

Rooster kerkdiensten

Voor de diensten op zondag is de groepsindeling als volgt:

 • Groep A: achternamen A t/m K;
 • Groep B: achternamen L t/m Z.

Ouders met kinderen in de oppasleeftijd mogen zich verdelen over 2 diensten. De kinderen uit de betreffende gezinnen die wel mee naar de kerk kunnen, mogen één dienst bijwonen. Als oppasouders daarvan gebruik willen maken, moet aanmelding vooraf hebben plaatsgevonden via info@sebakerk.nl. Die ouders krijgen binnen hun groep een sterretje: groep A* en B*. In het schema hieronder is aangegeven over welke diensten die ouders zich kunnen verdelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 uur

middagdienst*

avonddienst

zondag

26 september

B/A*

A/B* (16.30 uur)

 

dinsdag**

28 september

19.45 uur: alleen leden zijn welkom en een beperkt aantal geregistreerden van buiten de gemeente

zondag

3 oktober

A/B*

B/A* (17.30 uur)

 

             

* tussen haakjes staat de tijd (die per zondag verschilt) achter de groepsindeling aangegeven

** gasten van buiten gemeente dienen zich aan te melden via info@sebakerk.nl

Versoepeling coronamaatregelen

Zoals in de vorige Nieuwsbrief is aangegeven zijn met ingang van morgen de volgende besluiten genomen voor onze kerkdiensten:

 • Er worden twee diensten per zondag gehouden. Voor deze diensten wordt de helft van de gemeente uitgenodigd. Iedereen kan dan dus eenmaal per zondag naar de kerk blijven gaan, zoals nu het geval is, met het verschil dat we dan met 1,5 keer zoveel mensen in de kerk zullen zitten. De groepindeling is hierboven aangegeven.
 • Voor leden die vooralsnog op 1,5 meter willen blijven zitten zijn afzonderlijke banken gereserveerd. Het zijn de banken in het achterste gedeelte van het vak beneden in de kerkzaal onder het lange gedeelte van de galerij. Daar kunnen alleen gemeenteleden plaatsnemen die hiervoor een reservering hebben aangevraagd. De overige banken worden vrijgegeven. U kunt hier zelf weer een plaats in opzoeken. De groene aanduidingen in welke banken plaats genomen mag worden,  zijn weggehaald. Alle banken zijn weer vrij.
 • Eind oktober/begin november schalen we op en zal iedereen elke dienst weer welkom zijn. De afzonderlijke plekken om op 1,5 meter te zitten zullen dan ook worden opgeheven.

De periode van vier weken is bedoeld om ook weer te wennen aan het feit dat we met meer mensen in de kerk kunnen komen en ook weer binnen 1,5 meter van elkaar kunnen plaatsnemen. Vanzelfsprekend blijft de kerkenraad de coronasituatie volgen. Veranderingen daarin kunnen mogelijk weer leiden tot aanpassingen in het beleid. Via de Nieuwsbrief zullen u daarover op de hoogte houden.

Woensdagmorgen

Op woensdagmorgen vindt een uitzending via de website en de kerktelefoon plaats van 10.00-11.00 uur. Het programma voor dit uur zal er als volgt uitzien:

 • Opening met zingen van een psalm;
 • Voorlezen van de levensbeschrijving van ds. Dieleman;
 • Pauze, waarin psalmen worden uitgezonden;
 • Vervolg voorlezen van de levensbeschrijving van ds. Dieleman;
 • Afsluiting met gebed.

Collecten

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

 1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
  • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
  • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
 2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
 3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.
 4. Deze week is er een extra collecte voor de aflossing van de schuld op de Seba Kerk.

Met vriendelijk groet,

namens de kerkenraad,

M.J. de Vries (preses)                                                  J.W. van der Ham (scriba)