Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 01-08-2021

 

Nieuwsbrief Seba Kerk – 24 juli 2021

voor alle data die in deze nieuwsbrief genoemd worden geldt Deo Volente

Aan alle gemeenteleden

Nieuwsbrief in de zomerperiode

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de komende zomerperiode. Bewaar deze goed. De wekelijkse nieuwsverzorging zal – zo het dan nog steeds nodig is - in de laatste vakantieweek weer worden opgepakt.

Regels rond kerkdiensten

Voor de kerkdiensten gelden de volgende voorschriften:

 • Blijf thuis als u verschijnselen heeft die kunnen duiden op corona.
 • Houd u binnen en buiten de kerk nauwgezet aan minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.
 • Gezinnen komen als geheel gezin de kerk binnen. Als gezinsleden toch later komen, krijgen zij een afzonderlijke plek op aanwijzen van de koster aangewezen.
 • Blijf na afloop van de diensten buiten niet bij de kerk staan (praten), maar ga alstublieft meteen richting uw woning.

Kerkdiensten in de zomerperiode

Ter verduidelijking van het bericht van vorige week in de nieuwsbrief willen we over de kerkdiensten in de zomerperiode het volgende op een rijtje zetten:

 • In de periode 25 juli t/m 22 augustus zijn er twee diensten per zondag.
 • Voor deze periode is de gemeente in twee groepen in plaats van in drie groepen verdeeld. De groepsindeling is:
  • Groep A: achternamen A t/m K;
  • Groep B: achternamen L t/m Z.
 • U dient zich aan te melden voor het bijwonen van de dienst waarin uw groep aan de beurt is.

LET OP: dit wijkt dus af van de manier waarop wij tot nu toe de registratie deden en waarbij opgave vooraf niet nodig was.

 • Opgave kan alleen via info@sebakerk.nl of 06-30080883. Dit is niet het e-mailadres van de scriba. Er komen nog steeds aanmeldingen via het e-mailadres van de scriba binnen (in reactie op de mail van de Nieuwsbrief). Deze worden in de vakantie bij afwezigheid van de scriba door hem niet doorgestuurd naar info@sebakerk.nl en zullen daarom niet in behandeling worden genomen. Dat zou betekenen dat u dan ook geen dienst kunt bijwonen.
 • Opgave kan niet voor de hele periode tegelijk, maar moet per week voor de eerstvolgende zondag worden gedaan. Aanmelding dient uiterlijk woensdag voorafgaand aan de zondag waarvoor u zich aanmeldt te hebben plaatsgevonden.
 • Alleen na bevestiging van uw aanmelding kunt u de dienst bezoeken.
 • Als u naast de zondagse dienst waarop uw groep is ingedeeld ook de zondagse dienst wilt bijwonen waarop uw groep niet is ingedeeld, dient u dit bij aanmelding nadrukkelijk aan te geven. Als er ruimte over is in die andere dienst, kunnen er gemeenteleden uit de andere groep bijgeplaatst worden. OP die manier zou u in voorkomende gevallen, vanwege de verwachte lagere bezetting tijdens de vakantieperiode, twee diensten op een zondag kunnen bezoeken. Ook hier geldt dat u de tweede dienst alleen kunt bezoeken als u hiervoor een bevestiging heeft gekregen.
 • Voor de weekdiensten hoeft u zich (in tegenstelling tot de zondagse diensten) niet vooraf aan te melden. Iedereen is welkom deze diensten te bezoeken. Registratielijsten zullen dan in de kerk gereed liggen.

Ouders met kinderen in de oppasleeftijd mogen zich verdelen over 2 diensten. De kinderen uit de betreffende gezinnen die wel mee naar de kerk kunnen, mogen één dienst bijwonen. Als oppasouders daarvan gebruik willen maken, moet aanmelding vooraf hebben plaatsgevonden via info@sebakerk.nl. Die ouders krijgen binnen hun groep een sterretje: groep A* en B*. In het schema hieronder is aangegeven over welke diensten die ouders zich kunnen verdelen.

Rooster voor de kerkdiensten in de zomerperiode

 

 

 

 

 

 

 

 

9.30 uur

middagdienst*

avonddienst

zondag

25 juli

B/A*

A/B* (15.00 uur)

 

woensdag

28 juli

iedereen (geen aanmelding nodig)

19.45 uur

zondag

1 augustus

A/B*

B/A* (14.30 uur)

 

zondag

8 augustus

B/A*

 

A/B* (18.30 uur)

woensdag

11 augustus

iedereen (geen aanmelding nodig)

19.45 uur

zondag

15 augustus

A/B*

B/A* (16.30 uur)

 

dinsdag

17 augustus

iedereen (geen aanmelding nodig)

19.45 uur

zondag

22 augustus

B/A*

A/B* (15.00 uur)

 

woensdag

25 augustus

iedereen (geen aanmelding nodig)

19.45 uur

* tussen haakjes staat de tijd (die per zondag verschilt) achter de groepsindeling aangegeven

Woensdagmorgen

Op woensdagmorgen vindt een uitzending via de website en de kerktelefoon plaats van 10.00-11.00 uur. Het programma voor dit uur zal er als volgt uitzien:

 • Opening met zingen van een psalm;
 • Voorlezen van de levensbeschrijving van ds. P. Honkoop (Weid Mijn schapen);
 • Pauze, waarin psalmen worden uitgezonden;
 • Vervolg voorlezen van de levensbeschrijving van ds. P. Honkoop;
 • Afsluiting met gebed.

Met ingang van woensdag 4 augustus wordt op de woensdagmorgen de levensbeschrijving van ds. Dieleman gelezen (titel: Het koren is rijp).

Collecten

In verband met het feit dat de Nieuwsbrief de komende weken niet verschijnt, treft u hieronder voor kerk en diaconie meerdere betaallinks aan. Als één van de links niet meer werkt (dat gebeurt na een bepaald aantal overmakingen), kunt u de andere link proberen. Het zelfde geldt voor de QR-codes. Ook voor de extra collecten in de komende periode zijn de betaallinks alvast opgenomen.

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

 1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
  • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
  • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
 2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
 3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.
 4. Extra collecten

  Op zondag 1 augustus is er een extra collecte voor de aflossing van de schuld op de Seba Kerk. U kunt hier voor de volgende betaallink of QR-code gebruiken: betaallink: extra collecte aflossing schuld Seba Kerk

 5. Op zondag 15 augustus is er een extra collecte voor de Evangelisatie. U kunt hier voor de volgende betaallink of QR-code gebruiken: betaallink: extra collecte voor de Evangelisatie

We willen alle collecten in uw milddadigheid aanbevelen.

Met vriendelijk groet,

namens de kerkenraad,

M.J. de Vries (preses)                                                  J.W. van der Ham (scriba)