Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 11-12-2022

Onze gemeente is één van de ca. 150 Gereformeerde Gemeenten die Nederland telt. Daarnaast zijn er zo´n 25 zustergemeenten in Noord-Amerika. Het kerkverband heeft meer dan 115.000 leden. De gehele Bijbel, van het eerste Bijbelboek Genesis tot en met het laatste Bijbelboek Openbaring is de grondslag van ons belijden. Daarnaast wortelt het gereformeerde belijden in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Het is kort samengevat in de bekende (apostolische) geloofsbelijdenis:

 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;
 4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
 6. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;
 7. Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. Vergeving der zonden;
 11. Wederopstanding des vleses;
 12. En een eeuwig leven.

Meer weten over de Bijbel? Kijk op www.bijbelcentrum.nl