Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 16-08-2020

Nieuwsbrief Corona – 11 juli 2020

Aan alle gemeenteleden

In deze nieuwsbrief in verband met  de coronacrisis besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • rooster kerkdiensten
 • weekprogramma
 • collecte(re)n
 • Nieuwsbrief in de zomer

Rooster kerkdiensten

Vanaf 1 juli mogen we weer met meer dan 100 gemeenteleden de diensten bezoeken. De enige beperking in het aantal bezoekers is, dat de afstand van 1,5 meter tussen gezinnen in acht moet worden genomen.

Om de diensten mogelijk te maken, moeten we voldoen aan enkele strikte aanwijzingen. We houden op zondag twee diensten op de gebruikelijke tijdstippen van 9.30 uur en 16.30 uur. De uit te geven plaatsen worden ingevuld door gemeenteleden, die als volgt de gelegenheid krijgen de diensten vanaf juli bij te wonen:

 • Gemeenteleden van alle wijken kunnen zich opgeven voor de volgende zondag als ze de vorige zondag geen bezoek aan de kerk hebben gebracht.
 • Dit betekent dat u zich kunt opgeven  voor zondag 19 juli als u zondag 12 juli niet in de kerk bent (geweest).
 • Wij zijn verplicht om u bij de aanmelding een aantal vragen te stellen met betrekking tot uw gezondheid. Deze vragen vindt u in bijgaand pdf-formulier.
 • Gemeenteleden  kunnen zich per e-mail aanmelden via info@sebakerk.nl. Bij uw aanmelding vermeldt u het aantal personen dat de dienst zal bezoeken, uw adres en of alle vragen met betrekking tot de gezondheid door ieder van de gemelde personen met nee beantwoord zijn. Aanmelden kan uitsluitend tot en met de woensdag voor de betreffende kerkdiensten van de daaropvolgende zondag.
 • Gemeenteleden die geen mogelijkheid hebben zich per e-mail aan te melden kunnen dit telefonisch doen.  Voor de diensten van zondag 19 juli is dat mogelijk op dinsdag 14 juli en woensdag 15 juli tussen 18.00 uur en 19.00 uur via het telefoonnummer 06-30080883.
 • Als blijkt dat woensdagavond het maximaal aantal bezoekers voor de eerstkomende kerkdienst niet is bereikt wordt per e-mail een melding gemaakt dat u zich voor de resterende plaatsen kunt opgeven.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Na aanmelding wordt u per email of telefonisch geïnformeerd welke dienst u kunt bijwonen. Dat kan ook een zondag later worden als het maximaal aantal personen in een dienst al is bereikt.
 • Gemeenteleden die zich niet gemeld hebben of geen bevestiging hebben ontvangen, kunnen dus niet naar de kerk komen en luisteren de diensten thuis mee.
 • Niet-gemeenteleden, die normaal ook al bij ons kerkten en (nog) niet in de Seba Gids staan, kunnen telefonisch contact opnemen met 06-30080883.
 • Gemeenteleden die zich aangemeld hebben, maar die vanwege bijvoorbeeld gezondheidsklachten toch niet kunnen komen, graag melden via info@sebakerk.nl of via 06-30080883. Die plaatsen kunnen dan eventueel door anderen worden ingenomen.
 • Ook gasten zijn vanzelfsprekend hartelijk welkom in onze kerkdiensten. En daar bedoelen we  voornamelijk hen mee die niet gebonden zijn aan een kerkelijke gemeente. Graag even contact opnemen met ouderling De Vries (T: 06-13977043) zodat er even afgestemd kan worden.

Bij aankomst voor het bijwonen van een dienst bij het kerkgebouw geldt de volgende procedure:

 • Er is een registratieverplichting van de bezoekers bij de ingang. Er wordt gecheckt of u zich vooraf heeft aangemeld en u moet bevestigen dat op de gezondheidsvragen op het moment van aanmelding geen verandering is gekomen.
 • Vanwege deze registratieverplichting willen we gezinnen oproepen om zich tegelijk aan te melden en tegelijkertijd de kerkzaal in te gaan.
 • Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om aanmelding ook mogelijk te maken via de website.
 • Wij vragen begrip voor situaties waarbij mogelijk niet aan uw wensen voldaan kan worden.

Voor het houden van de diensten moet aan enkele strikte vereisten worden voldaan. Ook die herhalen we nog een keer:

 • Bij gezondheidsklachten, koorts en verkoudheid blijft u thuis.
 • Gemeenteleden uit risicogroepen wordt geadviseerd thuis te blijven.
 • Er zal een afstand van tenminste 1,5 meter tussen de aanwezigen/aanwezige gezinnen in acht genomen worden. Gezinnen mogen bij elkaar zitten.
 • Er is duidelijk aangegeven welke banken er gebruikt mogen worden. Wilt u de aanwijzingen van de kosters opvolgen? Gezinnen worden gevraagd om niet in het midden van een bank plaats te nemen, maar 50 centimeter vanaf de looppaden.
 • Na de dienst wordt u verzocht om per vak het kerkgebouw te verlaten.
 • Jassen, tassen etc. worden meegenomen de kerk in, zodat kapstokken niet gebruikt worden en daar ook geen ‘samenscholing’ kan ontstaan.
 • Collecten worden niet fysiek gehouden, die blijven vooralsnog digitaal verlopen (zie ook hieronder onder ‘ Collecte(re)n’
 • De aanwezigen zullen per vak de kerk verlaten. De kosters zullen daartoe aanwijzingen geven. Er zijn duidelijke looproutes naar de uitgangen aangegeven. U wordt verzocht om het kerkgebouw meteen te verlaten, zodat er geen ‘samenscholing’ ontstaat.
 • In het algemeen: de aanwijzingen van de kosters worden altijd opgevolgd.

Programma komende week

Het programma voor de kerktelefoonuitzendingen ziet er deze week als volgt uit:

 • op maandagavond mediteert de dominee over het plantenrijk in de Bijbel;
 • op dinsdagavond om 19.30 uur is er een bijdrage vanuit de Gesprekskring;
 • op woensdagavond om 19.30 uur wordt een meditatie van ds. De Heer uitgezonden;
 • op donderdagavond om 19.30 uur is er een bijdrage vanuit de diaconie over het boek de Heilige Oorlog van John Bunyan;
 • op vrijdagavond hebben we om 19.30 uur een bijdrage vanuit de organisten;
 • op zaterdagavond wordt om 19.30 uur een meditatie gelezen door één van de ouderlingen.

De kerkenraad heeft besloten om de dagelijkse uitzendingen met ingang van de vakantieperiode te beëindigen. Vele weken lang hebben velen meegewerkt om iedere dag vanuit Gods Woord een uitzending te doen. Velen in de gemeente hebben daar in deze bijzondere periode ook naar uitgezien. Wel worden de uitzendingen van de meditaties van ds. De Heer op woensdagavond gedurende de hele vakantieperiode voortgezet.

Collecte(re)n

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

 1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
  • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
  • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
 2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
 3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.

Deze week is er een extra collecte voor het deputaatschap Diaconale en maatschappelijke zorg. Betaallink: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=YU3swvWZTt6d1MejjoLF9Jnvf8Ztbc0Q

We willen alle collecten van harte in uw milddadigheid aanbevelen.

Nieuwsbrief in zomerperiode

Gedurende de ‘coronatijd’ hebben we een wekelijkse Nieuwsbrief uitgegeven. Hierin hebben we u steeds op de hoogte gehouden van alle veranderingen die de coronamaatregelen ook voor ons kerkelijk leven betekenden. We lijken nu in een wat stabielere situatie gekomen te zijn. Veel extra nieuws is er momenteel niet te melden. Dat houdt in dat we de Nieuwsbrief voorlopig beëindigen. Gedurende de zomerperiode zult u een wekelijkse mail krijgen waarin staat welke gemeenteleden zich voor de kerkdiensten morgen aanmelden en waarin de betaallinks voor de collecten zijn opgenomen.

namens de kerkenraad,

Ds. C. van Ruitenburg (preses)                             J.W. van der Ham (scriba)