Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 07-06-2020

Informatiebericht Corona – 30 mei 2020

Aan alle gemeenteleden,

In deze nieuwsbrief in verband met  de coronacrisis besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • kerkdiensten vanaf 1 juni
 • zingen
 • weekprogramma
 • digitale Zendingsdag
 • collecten en betaalmogelijkheden

Kerkdiensten vanaf 1 juni

Vorige week hebben we u geïnformeerd over de diensten vanaf 1 juni en 1 juli. Vanaf 1 juni mogen 30 personen de diensten bijwonen. Vanaf 1 juli zijn dat er 100. Dit betekent dat 2de Pinksterdag de eerste dag zal zijn waarop we met 30 gemeenteleden hopen samen te komen.

Voor de duidelijkheid herhalen we wat we hier in de vorige Nieuwsbrief over schreven.

 • we houden twee diensten op de gebruikelijke tijdstippen van 9.30 uur en 16.30 uur. Op 2de Pinksterdag betreft dit uiteraard alleen de morgendienst om 9.30 uur;
 • de ‘vaste bezetting’ blijft zo klein mogelijk: predikant/leesouderling, dienstdoende ouderling, dienstdoende diaken, koster , organist en beeld-/geluidsondersteuning;
 • de 30 plekken worden ingevuld door gemeenteleden, die als volgt de gelegenheid krijgen de diensten bij te wonen:
  • vanaf juni worden de tien wijken op volgorde uitgenodigd voor de diensten;
  • in de maand juni worden te beginnen bij wijk 1 de gemeenteleden uit die wijk telefonisch benaderd of zij een dienst op de eerstvolgende zondag willen bijwonen;
  • als het aantal van 30 personen is bereikt, worden mensen uit wijk 1 voor de volgende dienst benaderd;
  • als wijk 1 aan de beurt geweest is, wordt vervolgd met wijk 2;
  • gemeenteleden die niet gebeld worden, kunnen dus niet naar de kerk komen en luisteren de diensten thuis mee;
  • gemeenteleden die gebeld zijn en hebben aangegeven te komen, maar die vanwege bijvoorbeeld gezondheidsklachten toch niet kunnen komen, kunnen dit melden aan ouderling De Vries (T: 0180-513867; E: mjdevries@kliksafe.nl) . Die plaatsen kunnen dan door anderen worden ingenomen.

Inmiddels zijn de gemeenteleden die de dienst van 1 juni mogen bijwonen gebeld.

Voor het houden van de diensten moet aan enkele strikte vereisten worden voldaan. Ook die herhalen we nog een keer:

 • bij gezondheidsklachten, koorts en verkoudheid worden leden gevraagd thuis te blijven;
 • gemeenteleden uit risicogroepen wordt gevraagd thuis te blijven;
 • er zal een afstand van tenminste 1,5 meter tussen de aanwezigen/aanwezige gezinnen in acht genomen worden. Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten;
 • in verband met gemeentezang is er extra afstand gecreëerd;
 • er zal duidelijk worden aangegeven welke banken voor de ochtenddienst en welke banken voor de middagdienst gebruikt mogen worden. Een aantal banken zijn voorzien van een bordje ‘ochtenddienst’ of ‘middagdienst’. U wordt verzocht alleen van deze banken gebruik te maken. Gezinnen worden gevraagd zoveel mogelijk in het midden van de bank plaats te nemen;
 • na de dienst wordt u verzocht om per vak het kerkgebouw te verlaten. Volgt u daarbij de aanwijzingen van de kosters;
 • jassen, tassen etc. worden meegenomen de kerk in, zodat kapstokken niet gebruikt worden en daar ook geen ‘samenscholing’ kan ontstaan;
 • collecten worden niet fysiek gehouden, die blijven vooralsnog digitaal verlopen
 • er zijn duidelijke looproutes naar de uitgangen aangegeven, zodat mensen uit de verschillende bankvakken niet met elkaar in contact hoeven te komen.                                                              We hopen op deze manier weer een begin te kunnen maken om elkaar rondom Gods Woord in Zijn huis te ontmoeten.

Zingen

Er zijn enkele vragen over het zingen binnengekomen. Ook in de krant heeft hier het nodige over gestaan. We zien dat verschillende gemeenten (en verschillende kerkgenootschappen) hier verschillend mee omgaan. De kerkenraad is zich dat goed bewust. Wij hebben besloten om tijdens onze diensten te zingen. Het gezang is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. De ruimte in onze kerkzaal is ten opzichte van het aantal bezoekers van 30 (en later 100) meer dan groot genoeg om een zodanig grote afstand van elkaar te houden dat zingen mogelijk is. We hebben hiervoor ook deskundig advies ingewonnen. Tussen de diensten door wordt de kerkzaal ook nog extra ‘gelucht’. De neiging bestaat wel om met weinig mensen wat harder te gaan zingen om de ruimte met elkaar te vullen. Laten we het zingen ingetogen doen.

Programma komende week

Het programma voor de kerktelefoonuitzendingen ziet er deze week als volgt uit:

 • op maandagavond is er geen uitzending. Het is dan 2de Pinsterdag. ’s Morgen om 9.30 uur is er een dienst;
 • op dinsdagavond om 19.30 uur is er een bijdrage vanuit de Gesprekskring;
 • op woensdagavond om 19.30 uur wordt een meditatie van ds. De Heer uitgezonden;
 • op donderdagavond om 19.30 uur is er een bijdrage vanuit de +16 Tolle Lege;
 • op vrijdagavond hebben we om 19.30 uur een bijdrage vanuit de organisten;
 • op zaterdagmorgen om 10.00 uur is er een Bijbelverhaal voor de kinderen;
 • op zaterdagavond wordt om 19.30 uur een meditatie gelezen door één van de ouderlingen.

Zendingsdag

De landelijke Zendingsdag kon dit jaar ook niet doorgaan. De Zending van de Gereformeerde Gemeente heeft besloten om hieraan op een alternatieve manier aandacht te besteden. Via https://zgg.nl/video is een zevendelige serie over het zendingswerk te volgen. De afleveringen die al zijn uitgezonden, kunt u op deze site nakijken. De overige afleveringen volgen per week.

Collecten

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

 1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
  • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
  • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
 2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
 3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.

Aanstaande zondag wordt een extra collecte gehouden voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten: extra collecte Zending Gereformeerde Gemeenten

We willen alle collecten van harte in uw milddadigheid aanbevelen

namens de kerkenraad,

Ds. C. van Ruitenburg (preses)                             J.W. van der Ham (scriba)