Gereformeerde gemeente

Krimpen aan den IJssel

Volgende eredienst

Zondag 04-10-2020

Aan alle gemeenteleden

 

Weekdienst 1 oktober 2020 en ledenvergadering

Zoals aangekondigd in de kerkbode zal er op DV donderdag 1 oktober 2020 een weekdienst worden belegd om 19.45 uur. Hiervoor kunnen alle wijken zich (vanaf nu) aanmelden. De aanmeldingen zullen op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. Aansluitend op de dienst vindt er een mansledenvergadering plaats ter verkiezing van een ouderling, tenzij de nieuwe maatregelen van het kabinet het beleggen van een ledenvergadering zouden verhinderen. De kerkenraad komt daar nog op terug.

Diensten zondag 4 oktober 2020

We hebben vorige week in de nieuwsbrief laten weten dat met ingang van DV zondag 4 oktober er drie diensten per zondag zullen worden belegd: om 9.30 uur, 14.00 uur en 16.30 uur. De indeling van de gemeente in groepen is n die nieuwsbrief uiteengezet. Volgende week zullen we aangeven voor de komende periode welke groepen er op welke tijdstippen de diensten kunnen bijwonen.

Coronamaatregelen kabinet

Gisteravond heeft het kabinet een persconferentie gegeven over de coronamaatregelen in enkele westelijke regio’s in Nederland. Hieronder valt ook de regio Rotterdam-Rijnmond, waarvan Krimpen aan den IJssel deel uitmaakt. Het kabinet heeft aangegeven dat de aangescherpte maatregelen geen gevolgen voor het organiseren van kerkdiensten. Dit is mede het gevolg van het feit dat er zich tot nu toe geen uitbraken hebben voorgedaan die gerelateerd kunnen worden aan kerkdiensten. Het is een zegen dat de overheid ons deze ruimte laat. Het geeft ons een blijvende verantwoordelijkheid om voorzichtig en zorgvuldig te blijven handelen. Zoals hierboven gemeld, gaat de kerkenraad nog na of het beleggen van andere bijeenkomsten dan erediensten in het kerkgebouw (zoals een ledenvergadering) na de nieuwe kabinetsmaatregelen nog mogelijk is.

Collecten

De collecten kunt u op de volgende manieren overmaken:

  1. U kunt gebruik maken van de bekende rekeningnummers van kerk en diaconie:
    • kerk: NL64 RABO 0351 9059 79
    • diaconie: NL42 RABO 0351 9059 87
  2. U kunt gebruik maken van bijgaande betaallinks:
  3. U doet collectebonnen per enveloppe bij één van de diakenen in de bus. Omschrijf duidelijk het doel waarvoor de bonnen bestemd zijn. De diaconie zal dan voor verdere afhandeling zorg dragen.

Deze week is er een extra collecte voor de aflossing van de schuld op de Seba Kerk.

Tijdens de opening van het verenigingsseizoen afgelopen maandagavond hebben we een indringend verhaal over de vervolgde kerk kunnen horen. Vanuit de aanwezigen werd de vraag gesteld of er tijdens het catechisatieseizoen aan het einde van de lessen hiervoor gecollecteerd kan worden. De kerkenraad vond het een goed idee om de opbrengsten vanuit de catechisatie dit najaar daarvoor te bestemmen. U kunt alvast een begin maken door hier uw gift te geven voor de vervolgde kerk in Jordanië.

We willen alle collecten van harte in uw milddadigheid aanbevelen.

Met vriendelijke groet,

Jan Willem van der Ham

scriba